Menu

מי נותן הלוואות למוגבלים?

כך תדעו מי נותן הלוואות למוגבלים?

מוגבלים בחשבון הבנק שלהם יודעים שדווקא בשעה הקשה שבה הם זקוקים לכסף כדי להחזיר חובות שבגינם נקלעו למצב כזה מלכתחילה, רוב הסיכויים הם שהבנק יסרב להלוות להם את הכסף. זה לא בהכרח שהם מוגבלים ביותר מבנק אחד משום שדרגת חומרה כזאת של הגבלה באמת מקשה לקבל כספים בכלל, אבל במקרה של חשבון בנק מוגבל בגלל צ'קים חוזרים יש גופים אחרים שיכולים לתת הלוואות למוגבלים. זה כדאי להם בעיקר משום שיש ביקוש ואין סיבה לא להיענות לכך, במיוחד אם מדובר בלקוחות שיכולים להוכיח יכולת החזר ועמידה בתשלומים. זה קורה באמת ברמות שונות של התנהלות כספית אישית ועסקית וזה מחייב בדיקות מצד הגוף המלווה, אבל אפשרי בהחלט בתנאים מסוימים.

מי נותן הלוואות למוגבלים?

הלוואות למוגבלים

אז מי מי נותן הלוואות למוגבלים? הלוואות למוגבלים ניתנות על ידי גופים שקיבלו את אישור בנק ישראל ואת ההיתר לתת הלוואות חוקיות ולהבטיח את ההחזר. הן ניתנות לאחר בדיקות הכרחיות שמחייבות את הלווים להוכיח יכולת החזר. החדשות הטובות הן שלא תמיד מי שמוגבל בחשבון הוא נעדר יכולת לשלם החזרים ולכן אם זה מוכח שזה אפשרי, אין מניעה לתת הלוואה למוגבלים מגוף חוץ בנקאי. סכום ההלוואה וסכום ההחזרים ייקבעו על פי היכולת והצורך ועל פי ההחזרים שבאמת לא יקשו על הלווה, וגם הריבית תיגזר מכך כדי שתתאים לרמת הסיכון של הלווה. זה נתון לשיקולו של כל גוף וזה יכול להיות הפתרון הטוב ביותר למי שצריך להחזיר חוב, לכן גופים כאלה מלווים גם למוגבלים.